ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/9/29
    ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠦᠯᠳᠡᠵᠤ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠦᠭᠡ ᠶᠢ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠭᠡᠨ᠎ᠡ᠃    ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ     1. ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠡᠯᠭᠡᠭᠡᠨ ᠢ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠄ ᠤᠤᠬᠠᠢ᠂ ᠠᠬᠠᠢ᠂ ᠬᠠ ᠬᠠ᠂ ᠬᠡ ᠬᠡ᠂ ᠠᠱ᠂ ᠠᠱᠢᠳᠠ᠂ ᠸᠠᠱᠢ᠂ ᠸᠠᠱᠢᠳᠠ᠂ ᠬᠦᠭᠡᠷᠦᠬᠦᠢ᠂ ᠪᠦᠪᠡᠢ ᠪᠦᠪᠡᠢ᠂ ᠶᠤ᠋ ᠶᠤ᠋᠂ ᠶᠤᠬᠤ᠂ ᠠᠢ᠂ ᠢᠱᠢ᠂ ᠫᠠᠢ᠂ ᠲᠦᠢ᠂ ᠬᠠᠯᠠᠬᠠᠢ     2. ᠠᠳᠤᠭᠤᠰᠤ ᠠᠮᠢᠳᠠᠨ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠠᠶᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ᠄ ᠬᠤᠨᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠦᠦᠷᠭᠡᠢ ᠭᠦᠦᠷᠭᠡᠢ᠂ ᠭᠦᠦᠷ ᠭᠦᠦᠷ᠂ ᠲᠤᠶᠢᠭ ᠲᠤᠶᠢᠭ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠴᠦᠬᠦ ᠴᠦᠬᠦ᠂ ᠲᠤ᠋ ᠲᠤ᠋ ᠢᠮᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠵᠤ ᠵᠤ᠂ ᠴᠡᠭᠡᠭ ᠴᠡᠭᠡᠭ᠂ ᠮᠠᠢ ᠮᠠᠢ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠴᠠᠭᠠᠭ ᠦᠬᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠦᠦᠪ ᠦᠦᠪ᠂ ᠮᠦ᠋ ᠮᠦ᠋᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠭᠦᠦᠭ ᠴᠦᠬᠦ ᠭᠦᠦᠭ ᠴᠦᠬᠦ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠤᠷᠤᠢ ᠭᠤᠷᠤᠢ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠬᠠᠢ᠂ ᠲᠤ᠋ ᠲᠤ᠋ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠲᠤᠤᠷ ᠲᠤᠤᠷ᠂ ᠰᠦᠬᠦ ᠰᠦᠬᠦ᠂ ᠭᠦᠦᠭ ᠭᠦᠦᠭ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠴᠦ ᠴᠦ ᠨᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ ᠭᠦᠯᠦᠭᠡ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠵᠦᠦ ᠵᠦᠦ ᠮᠤᠤᠷ ᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠮᠢ ᠮᠢ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠺᠠᠰ ᠭᠠᠭ᠋ᠠᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠯᠠ ᠯᠠ᠂ ᠯᠤᠤ ᠯᠤᠤ᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠯᠤᠤ ᠲᠠᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠦ᠋ ᠭᠦ᠋᠂ ᠦᠯᠳᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄ ᠭᠦᠦᠱ ᠭᠦᠦᠱ᠂ ᠭᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠤᠭᠤᠰᠤ ᠶᠢ ᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠬᠤ᠄ ᠭᠠ ᠭᠠ᠂ ᠶᠠ ᠶᠠ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠤᠯᠠᠭᠠᠠᠬᠠᠳᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05002984号-1