ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/9/7
    ︵1984 ᠤᠠ ᠤ 5 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 31᠎ ᠤ ᠡᠳᠣᠷ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠪᠠ᠂ 2001  ᠤᠠ ᠤ 2 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 28᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠤ  ︽︿ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠬᠠᠣᠯᠢ﹀᠎ ᠳᠤ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ  ︾᠎ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠪᠤᠷᠢ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠪᠠ  ︶       ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ        ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ     ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ       ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ         ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ   ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ    ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ        ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ       ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌  ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮ            ᠤᠷᠣᠰᠢᠯ       ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠴᠣᠬᠴᠠᠯᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠮᠦᠠ᠃  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠮᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ  ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠮᠦᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ  ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠮᠦᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠮᠣᠰᠣᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠠ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ  ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂  ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠠ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂  ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠬᠢᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ  ᠎ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠤ ᠴᠦᠮ ᠠᠰᠣᠷᠤ ᠶᠠᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠬᠤᠶᠢᠰᠢᠳᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢᠯᠠᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠯᠳᠠᠷᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠬᠢᠴᠠ ᠳᠤ ᠡᠨᠠᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯ ᠢ ᠨᠠᠩ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠢ ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠦᠨᠠᠠᠬᠦ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ᠂  ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ  ᠦᠯᠠᠮᠵᠢᠬᠡᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠢᠨ  ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠡᠭᠵᠢᠷᠠᠬᠦ ᠂ ᠳᠠᠰᠪᠤᠷᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠤᠵᠢᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠬᠦ ᠵᠣᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠪᠠᠨ  ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ  ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠎ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠬᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠣᠯᠬᠡ  ᠨᠣᠳᠠᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠎ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠷᠠᠩᠬᠦᠢ ᠦᠵᠠᠯ ᠢ᠂ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠢᠲᠠᠳᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠢ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ ᠢ ᠴᠤ ᠡᠰᠠᠷᠬᠦᠴᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ  ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠯᠧᠨᠢᠠ ᠤ ᠦᠵᠠᠯ᠂ ᠮᠠᠤ ᠽᠧ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠤᠨ ᠦᠵᠠᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳ᠋ᠧᠩ  ᠰᠢᠶᠣᠤ ᠫᠢᠩ ᠤᠨ ᠤᠨᠣᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠠᠷᠣᠩᠭᠤᠢᠢᠯᠠᠬᠤ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠯᠲᠡ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠲᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ  ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮᠨᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠡᠭᠰᠡᠨ᠂ ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ  ᠴᠠᠴᠡᠭᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ‌‍ᠢᠢᠠᠠ ᠪᠠᠶᠠᠠ ᠬᠦᠴᠣᠷᠬᠡᠭ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ᠂ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ  ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠪᠤᠯᠭᠠᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ ᠳᠠᠮᠠᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃    《ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ 》ᠪᠤᠯ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃           ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ       ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠣᠯ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠲᠣᠭᠲᠠᠭᠠᠪᠠ᠃   ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ  ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠬᠡᠵᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠡᠯ᠎ᠡ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠦᠬᠦᠠ ᠴᠦᠮ ᠪᠦᠬᠦᠳᠠ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠮᠳᠠᠬᠤ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠣᠰᠢ ᠦᠬᠡᠢ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃     ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠠᠷᠠᠣᠠᠴᠢᠯᠠᠯ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠲᠤ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ᠂ ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠣᠱᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠰᠢᠶᠠᠠ  ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠮᠠᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠣᠠᠴᠤ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ  ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠳᠣᠬᠢᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠦᠷᠢᠴᠠᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠯᠢᠭ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠠᠰᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ  ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ  ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠶᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠠ ᠢ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠰᠣᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠦᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠳᠤ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠳᠤᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ  ᠎ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃         ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠳᠠᠷᠠᠠ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠬᠦ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠠᠯᠢ ᠴᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢ  ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠳᠠᠷᠣᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠪᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠭᠠᠴᠠᠯ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠠᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠲᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ  ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ  ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠬᠡᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠡᠷᠬᠡ ᠴᠢᠯᠣᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠢ  ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠦᠯᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠷ ᠠᠯᠪᠠᠳᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠦᠯᠤ ᠰᠢᠳᠣᠬᠦ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠤᠷᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃       ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠪ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠡᠠ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠡᠮᠬᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠎ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠬᠢᠷᠠᠯ ᠤᠴᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠲᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠠᠷᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃      ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠣᠷᠳᠠᠬᠤᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠳᠤ ᠵᠠᠬᠢᠷᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠃          ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠯᠬᠦ        ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠭᠠᠯᠢ ᠳᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠪᠠ  ᠬᠤᠳᠠ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ ᠶᠢ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ᠂  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠠ᠃      ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠂ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠷᠠᠶᠢᠳᠣᠯ ᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ  ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ  ᠎ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠭᠴᠢ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠎ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠎ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠠᠭ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷ ᠢ ᠨᠢᠬᠡᠨᠳᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ  ᠬᠤᠶᠢᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃  ᠦᠨᠠᠬᠡᠷ ᠬᠠᠰᠣᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠭᠠᠣᠠ᠂ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠤ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠪᠣᠯ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ   ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠥᠨ᠃ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠣᠷᠳᠣᠨ ᠲᠣᠰ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠥᠯᠥᠭᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠶᠡᠭᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠎ ᠤᠨ  ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠪᠤᠯ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ  ᠎ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠪᠦᠬᠦᠠ  ᠴᠦᠮ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ  ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠠ᠂ ᠴᠦᠮ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ  ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ‌ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠣᠯ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃         ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ  ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠪᠣᠰᠣᠳ  ᠴᠥᠬᠡᠨ ᠲᠤᠭᠠᠲᠤ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠪᠠᠷ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ  ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ  ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠎ ᠳᠤ  ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ  ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠳ᠋ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠪᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ  ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ  ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠯᠡᠭᠴᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ  ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠠᠷᠪᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ ᠤᠨ  ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃           ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ       ᠠᠷᠪᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠳᠦᠷᠤ᠂ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ  ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠪᠠ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ  ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠨᠢ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠤ  ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠠᠷᠠᠴᠢᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ  ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ  ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠬᠤᠷᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂  ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠬᠤ  ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ  ᠎ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠎ ᠪᠠᠨ ᠵᠣᠭᠰᠣᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ︔ ᠳᠣᠰ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠠ  ᠠᠪᠤᠬᠰᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠡᠳᠣᠷ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠳᠠ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃         ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠬᠡᠨ‌‍ᠲ᠋ᠣᠰ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ᠂ ᠳᠣᠰ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ  ᠎ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ︔ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠳᠣᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠪᠠᠷ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠠ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠣᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ  ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠵᠢᠷᠤᠮᠲᠤ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠡᠭᠡ ᠶᠢ  ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠨ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠲᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ  ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ᠂ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠡᠵᠡᠩᠨᠡᠯᠲᠡ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ  ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠨ ᠢ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢᠬᠡᠨ  ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯ ᠢ ᠭᠦᠢᠴᠡᠳ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠴᠥᠭᠡᠨ ᠲᠣᠭᠠᠲᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ  ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠶᠢᠴᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ  ᠪᠠ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠮᠡᠷᠭᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠨ ᠢ ᠠᠩᠬᠠᠷᠤᠨ ᠬᠥᠮᠥᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃         ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠡᠯᠰᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ  ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠡᠭᠦᠯᠵᠦ᠂  ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠ ᠦᠪᠠᠷᠮᠢᠴᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠬᠦᠳᠠᠬᠡ ᠳᠣᠰᠬᠤᠠ  ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠠᠬᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠯᠰᠠᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠪᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ᠂  ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠮᠣᠷ ᠳᠦᠪᠰᠢᠠ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ  ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠠᠩᠬᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ᠂ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠷᠬᠡ  ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠷᠢᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ ᠶᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ  ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠴᠢᠷᠮᠠᠶᠢᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ᠎ᠡ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠴᠣᠬᠴᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠤᠨᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠢ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠎ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠦᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠪᠠᠰᠤ ᠮᠣᠳᠤ ᠳᠠᠷᠢᠬᠤ ᠶᠢ  ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠤ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ  ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠶᠢ ᠡᠪᠳᠠᠬᠦ ᠶᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠪᠠ  ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠳᠤ ᠪᠠᠯᠴᠢᠬᠡᠷ ᠢ ᠡᠪᠳᠠᠠ ᠤᠢ ᠮᠣᠳᠤ ᠶᠢ ᠰᠦᠢᠳᠭᠡᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭ᠎ᠠ  ᠴᠠᠭᠠᠵᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠬᠤᠷᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠴᠤ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠳᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ  ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠬᠤᠷᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣᠠ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠣᠠ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ  ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ  ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ  ᠎ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂  ᠳᠦᠷᠤ ᠵᠢᠠ‌‍ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠪᠤᠭᠤᠮᠳᠠ ᠭᠠᠷᠠᠮ  ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠨᠠᠶᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠷ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠬᠡᠣᠠ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠢᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ  ᠠᠵᠢᠯᠯᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠲᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ  ᠬᠡᠰᠡᠭ ᠮᠦᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ‌‍ᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ  ᠎ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠲᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠴᠦᠮ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠠ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠵᠢᠷᠤᠮᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠢ  ᠬᠦᠷᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠰᠣᠪ ᠤᠨ  ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠦᠰᠣᠪ ᠤᠨ  ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠵᠠᠯᠠᠬᠦ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠶᠠᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠢᠯᠠᠬᠦᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ‌‍ᠣᠠ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠡᠳ᠋ ᠎ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠦᠰᠣᠪ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠠᠷᠪᠢᠯᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ  ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠠᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠨᠣᠷᠮ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠠᠩᠰᠠᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠪᠠ  ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ  ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠬᠢᠨᠠᠠ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠠ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ  ᠎ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠳ  ᠎ ᠲᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠎ ᠶᠢ  ᠎ ᠨᠢ ᠬᠦᠩᠬᠡᠯᠠᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠲᠦᠷᠢᠭᠦᠯᠵᠦ ᠪᠣᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠸᠥ᠂ ᠥᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠠᠴᠠ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠮᠣᠵᠢ᠂  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠳᠤ  ᠮᠠᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠤᠳᠠ ᠬᠦᠳᠠᠬᠡ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠢᠳᠠᠬᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠰᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ‌ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠ  ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠦᠯᠤ ᠳᠠᠨᠢᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠷᠢᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠷ ᠳᠡᠰ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂  ᠳᠠᠷᠬᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠭᠤᠯᠠᠷᠬᠠᠭ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ  ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠎ ᠪᠠᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠠᠴᠠ ᠡᠷᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠠᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠎ ᠤ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ  ᠎ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠬᠦ  ᠵᠠᠷᠣᠳᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠂ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋  ᠎ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ( ᠠᠩᠬᠢ ) ᠪᠠ  ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠰᠣᠷᠬᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯᠯᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠣᠷᠠᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠪᠤᠶᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠬᠡᠯᠠᠠ ᠤ ᠬᠢᠴᠢᠶᠠᠯ ᠤᠷᠣᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ  ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠡᠯ᠎ᠡ ᠱᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠰᠣᠭ᠌  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠵᠢᠭᠠᠬᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠨᠠᠶᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ  ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠭᠤᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠦᠬᠦᠢ  ᠤᠣᠠᠬ᠎ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠰᠣᠨᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡᠯᠠᠯ᠂ ᠨᠣᠮ ᠬᠡᠪᠯᠠᠯ᠂ ᠷᠠᠳᠢᠣ᠋ ᠨᠠᠪᠳᠠᠷᠠᠬᠦᠯᠬᠡ᠂ ᠺᠢᠨᠤ᠋᠂ ᠳᠧᠯᠧᠢᠰ  ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠡᠳᠡᠵᠦ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃  ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠠ᠂ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃     ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠨᠣᠮ  ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠣᠬᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠡᠮᠬᠢᠣᠠᠬᠡᠬᠦ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ᠂ ᠬᠡᠪᠯᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠷ  ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠯᠳᠠᠷᠳᠤ ᠦᠵᠠᠮᠵᠢ᠂ ᠡᠷᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯ᠂ ᠳᠠᠣᠬᠡ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠨᠠᠠᠳᠢᠠ ᠳᠣᠷᠠᠰᠬᠠᠯᠳᠤ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠ ᠳᠠᠣᠬᠡ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠦᠪ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠠ ᠬᠥᠭᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃        ᠭᠤᠴᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ  ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠳᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠳᠦᠴᠢᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠳᠤ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠮ  ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠠᠯᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠤ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠪᠠᠣᠠᠴᠢᠠ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠡᠬᠡ  ᠨᠢᠯᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠮᠠᠠᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠢ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠡᠮᠴᠢᠯᠠᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃     ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠵᠤ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠬᠦᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠮᠠᠬᠠᠪᠤᠣᠠ ᠢ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠲᠠᠢ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠤ  ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ  ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠ ᠴᠢᠬᠢᠷᠠᠭ ᠳᠦᠷᠣᠬᠦᠯᠵᠤ ᠳᠣᠷᠨᠢᠭᠤᠠ ᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠎ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠎ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ  ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠡᠣᠬᠡᠣᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠲᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ  ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠤᠬᠢᠷᠳᠤᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ᠂ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃          ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ   ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ        ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠪᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ  ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ  ᠰᠢᠬᠦᠠ ᠳᠠᠰᠣᠯᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ  ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠨᠢ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ  ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠣᠷᠢᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠎ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠪᠠ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠎ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠰᠢᠬᠦᠬᠦ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠨ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ  ᠮᠠᠳᠠᠳᠡᠭ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠴᠢ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ  ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠤᠯ ᠳᠠᠬᠦᠠ  ᠎ ᠳᠤ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠣᠬᠴᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠬᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠳᠤ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠬᠡ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠳᠣᠠ  ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠳᠤ  ᠴᠦᠮ ᠦᠪᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠠᠷᠭᠤᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ  ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ                                ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ       ᠳᠦᠴᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ‍ᠣᠠ‌ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠰᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠵᠢᠯ ᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠳᠠᠶᠢᠴᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠥᠴᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ  ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠂ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ  ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ  ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ‌‍ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷᠴᠣᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠨ ᠦᠬᠡ  ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠤᠯᠣᠰ ᠳᠠᠶᠠᠭᠠᠷ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠨᠠᠶᠢᠳᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠯᠠ ᠪᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠬᠢᠳᠠᠣᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠴᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠣᠠ ᠎ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠᠮ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢ ᠦᠬᠡ  ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠳᠠᠳᠮᠠᠭᠠᠢ ᠰᠠᠶᠢᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠰᠠᠣᠠ ᠢ ᠬᠦᠬᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠱᠠᠩᠨᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃       ᠳᠠᠪᠢᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠳᠦᠪᠯᠠᠷᠠᠠ ᠰᠠᠭᠤᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠪᠤᠶᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠥᠭᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃        ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ  ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ  ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ ᠲᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠬᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠡᠷᠬᠡᠪᠰᠢ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠲᠠᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠ ᠵᠦᠪᠳᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠠ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠡᠳ᠋ᠯᠠᠬᠦ ᠶᠢ  ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠬᠤ ᠪᠦᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠤ ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠪᠠᠰᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠬᠦᠢᠴᠠᠣᠠᠬᠡᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃         ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠ ᠢᠶᠠᠨ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂  ᠬᠦᠳᠠᠯᠮᠣᠷᠢ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠤ ᠳᠣᠷᠠᠳᠠᠢ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠢ ᠬᠠᠶᠢᠷᠠᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠮᠣᠷᠠᠯ ᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠳᠣᠳᠣᠷᠠᠬᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ  ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠢᠷᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠡᠬᠡ ᠤᠷᠣᠠᠴᠢ ᠦᠵᠠᠯ᠂ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠳᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠢᠳᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠬᠡ ᠬᠡᠯᠠ ᠦᠰᠣᠭ᠌  ᠪᠢᠴᠢᠭ᠂ ᠵᠠᠩ ᠳᠠᠣᠠᠬᠠᠯ ᠪᠠ ᠱᠠᠰᠢᠠ ᠰᠢᠳᠣᠯᠬᠡ ᠪᠠᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠪᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠤᠯᠣᠰ  ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠦᠯᠬᠦᠮᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠡᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃         ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠷᠬᠡ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠴᠠᠯᠭ᠎ᠠ        ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠰᠢᠢᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠢᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ  ᠎ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠶᠢᠯᠳᠣᠬᠤ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠰᠣᠳᠣᠯᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂  ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠤᠳᠠᠰ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂  ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠳᠧᠬᠡᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠵᠠᠷᠬᠡ  ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨ ᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ  ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠤ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ  ᠬᠥᠭᠵᠢᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠥᠯᠥᠪᠯᠡᠭᠡ ᠲᠤᠭᠲᠠᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠳᠦᠯᠣᠪᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠤᠨ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢ  ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ  ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠡᠰ ᠲᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ  ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠢᠩ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠠᠣᠯᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ ᠪᠤᠯ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠢᠵᠢ ᠪᠦᠷᠢᠳᠦᠭᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠶᠢ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠡᠯᠳᠣᠷᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠎ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ  ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠷ᠎ᠠ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠯ ᠤᠨ  ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠬᠡᠠ ᠤ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠪᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠲᠠᠢ  ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠢ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠯᠬᠡᠷᠠᠬᠦᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠎ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠠ ᠤᠴᠢᠬᠤ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠳᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ  ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ ᠳᠠᠷᠢᠬᠦᠠ ᠤ᠂ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠳᠦᠬᠦᠬᠡᠷᠣᠮᠵᠢ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠷ᠎ᠠ  ᠮᠠᠷᠬᠡᠰᠢᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ᠃         ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠎ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠠᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠠ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰᠣᠠ ᠤ  ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠳᠠᠯᠬᠡᠬᠦᠷ ᠢ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ  ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠮᠵᠢ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠮᠠᠯ ᠬᠦᠷᠣᠩᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ  ᠎ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠨᠠᠶᠢᠴᠠᠬᠦ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠢ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ  ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠭᠤᠣᠯᠳᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠩᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠲᠤ ᠵᠢᠬᠡᠯᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠢᠳᠠᠪᠬᠢᠳᠠᠢ ᠳᠡᠮᠵᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠠᠪᠢᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠡᠬᠦᠣᠠᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠴᠠ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠪᠰᠢᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ  ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ  ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠶᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠳᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠤ  ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠲᠠᠪᠢ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ  ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠮᠦᠩᠬᠦ ᠪᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠷ ᠴᠠᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷᠲᠠᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠢ ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠴᠤ ᠬᠡᠣᠠ ᠬᠠᠰᠣᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ  ᠎ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠪᠴᠤ᠂ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠂ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢᠶᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠪ ᠶᠣᠰᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠰᠣᠪ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ  ᠃     ᠵᠢᠷᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ  ᠳᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭ᠎ᠠ᠂ ᠬᠠᠩᠭᠠᠠ ᠪᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠮ ᠡᠮᠨᠠᠯᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂  ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠣᠠᠬᠦᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠰᠣᠪᠠᠠ ᠡᠵᠠᠠ ᠮᠠᠳᠠᠬᠦ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ  ᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠠ᠂ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠠᠭᠤᠯᠢᠭ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠠ ᠢ ᠭᠠᠳᠠᠭᠠᠳᠤ ᠳᠤ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠪᠠᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠯᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ  ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ᠂ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠠᠴᠠ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠲᠤ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ  ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ  ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠳᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ  ᠤᠯᠭᠤᠬᠤ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠰᠠᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠠᠶ᠋ᠢᠭ ᠢᠶᠠᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠡᠯᠡ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠤ ᠤᠷᠣᠯᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ  ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠳᠠᠪᠰᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠳᠦᠷᠬᠡᠣᠠᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ  ᠎ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠠᠰᠬᠠᠨ᠎ᠠ᠃         ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ᠂  ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠭᠠᠶᠢᠯᠢ ᠳᠠᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠩ᠂ ᠮᠠᠯ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠤᠢ ᠰᠢᠭᠤᠢ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ  ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠰᠣᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠯᠳᠠ᠂ ᠵᠠᠮ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠡᠨᠧᠷᠬᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠪᠤᠯᠵᠢ᠂ ᠮᠠᠳᠠᠬᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ  ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠪᠡᠯᠡᠳᠭᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠨ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ︔ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ ᠵᠦᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠠᠵᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢ᠂ ᠰᠣᠮᠤ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠳᠣᠮᠳᠠ ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ  ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠰᠠᠬᠦ ᠳᠠᠧᠠᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠳᠤ ᠭᠠᠷ ᠤᠷᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ  ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠨ᠎ᠠ᠃      ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠠᠢ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂  ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠠᠰ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠢᠯ  ᠳᠦᠷᠣᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠧᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠢᠶᠠᠨ ᠲᠣᠰᠠᠯᠠᠯᠴᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠳᠠᠮᠵᠢᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ᠂ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ᠂ ᠡᠷᠠᠬᠦᠯ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯ᠂ ᠪᠠᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠮᠢᠷ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ  ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃        ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠠᠪᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠲᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠳᠤ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠳᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ  ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠢᠯᠠᠣᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢᠶᠠᠨ  ᠭᠠᠳᠠᠬᠰᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ  ᠎ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠲᠤᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃        ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯᠠᠯ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠵᠤ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠠ ᠠᠰᠢᠬᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠶᠣᠰᠣᠭᠠᠷ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠪᠠᠯᠠ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ᠂ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠵᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢ ᠬᠦᠳᠣᠯᠣᠠ ᠵᠢᠯᠣᠭᠤᠣᠠᠴᠤ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃       ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠵᠢᠷᠭᠤᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠳᠠᠩᠴᠠᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠷᠣᠩᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠶᠠᠬᠡ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠪᠠ ᠨᠠᠶᠢᠬᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠳᠦᠯᠣᠪᠯᠠᠬᠡᠠ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠯᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠷᠢᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃      ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠨᠢ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ  ᠳᠠᠩᠴᠠᠬᠦᠷᠢᠳᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠯᠭᠠᠬᠤ᠂ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠳᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠨᠠᠮᠠᠷᠢ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠭ᠍ᠰᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠᠯ  ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠳᠣᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠨᠦᠬᠦᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠬᠦᠨ᠎ᠠ᠃     ᠶᠠᠮᠠᠷᠪᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠨᠠᠬᠡᠬᠡᠠ ᠠᠰᠢᠬᠯᠠᠵᠤ ᠪᠦᠳᠣᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠬᠢᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠪᠦᠳᠣᠮᠵᠢᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠮᠢᠳᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ  ᠤᠷᠴᠢᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠠ ᠰᠠᠶᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠪᠣᠬᠢᠷᠳᠣᠯ ᠪᠣᠯᠣᠨ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠨᠠᠶᠢᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨᠦᠭᠡᠯ ᠢ  ᠰᠠᠷᠬᠡᠶᠢᠯᠠᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠢ᠃        ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ  ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ  ᠎ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠬᠦᠮᠣᠰ ᠢ ᠤᠷᠢᠳᠠᠪᠠᠷ ᠡᠯᠰᠠᠨ᠎ᠠ᠃ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ  ᠎ ᠲᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠠᠵᠢᠯ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠡᠴᠨ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠬᠦᠨᠳᠣᠣᠠᠬᠡᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠳᠦᠷᠢᠮ᠂ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ  ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠷᠣᠮᠯᠠᠠ ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ᠂ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠶᠢ  ᠬᠦᠯᠢᠶᠠᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃        ᠵᠢᠷᠠᠠ ᠨᠠᠢᠮᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠠᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠠᠷᠠᠯ ᠦᠬᠡᠢ ᠪᠠᠷ  ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠬᠳᠠᠬᠤ  ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠤᠪᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠦᠬᠡᠢ᠃     ᠵᠢᠷᠠ ᠶᠢᠰᠣᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠷᠣᠠ ᠪᠠ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ  ᠎ ᠨᠢ ᠡᠳ᠋ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ᠂ ᠮᠦᠩᠬᠦᠠ ᠬᠦᠢᠯᠬᠡᠬᠡ᠂ ᠡᠳ᠋ ᠪᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ᠂ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠢ ᠳᠠᠮᠵᠢᠬᠦ  ᠡᠷᠴᠢᠮ ᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤᠢᠢᠴᠠ ᠳᠦᠷᠬᠡᠠ  ᠎ ᠢᠶᠠᠷ ᠶᠠᠳᠠᠭᠤ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠢ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠠᠴᠠ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠴᠢᠨᠠᠬᠡᠯᠢᠭ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠠᠠ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠬᠡᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠠᠯᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ  ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠲᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ᠂ ᠲᠥᠷᠥᠯ ᠤᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ  ᠎ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠴᠢᠠ ᠢ ᠦᠯᠠᠮᠵᠢᠬᠡᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ︔ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ  ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠷᠡᠭᠴᠠᠬᠡ ᠶᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠳᠣᠭᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠭᠰᠢ᠂ ᠡᠮᠴᠢ᠂ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ  ᠲᠧᠭᠨᠢᠭ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠪᠠ ᠡᠵᠠᠩᠨᠠᠠ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠷᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯᠳᠠᠠ ᠢ ᠤᠯᠠᠠ ᠬᠡᠯᠪᠠᠷᠢ ᠪᠠᠷ ᠳᠣᠮᠢᠯᠠᠵᠤ᠂  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ  ᠤᠯᠭᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃   ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠨᠢᠬᠡᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ  ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠬᠤ ᠤᠷᠣᠭᠤᠯᠣᠯᠳᠠ ᠪᠠᠨ ᠨᠠᠮᠡᠭᠳᠠᠬᠦᠯᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠠᠴᠠᠭᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ  ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠤᠨ ᠶᠢᠰᠣᠠ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ  ᠠᠯᠪᠠᠠ ᠵᠢᠷᠣᠮ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠢ ᠳᠦᠬᠡᠮᠠᠯᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠠ ᠪᠤᠰᠣᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠠᠰ ᠢ  ᠳᠦᠷᠬᠡᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠤ ᠰᠢᠠᠵᠢᠯᠠᠬᠦ  ᠤᠬᠠᠭᠠᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠢᠷᠢ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠶᠢ ᠳᠠᠬᠡᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃    ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠪᠠᠯᠠᠣᠠᠬᠡᠯ ᠠᠩᠬᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠠ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠭᠤᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠠ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ  ᠡᠯᠰᠠᠵᠤ ᠳᠣᠬᠳᠠᠬᠰᠠᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠤ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠷᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠳᠠᠬᠡᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠ  ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠬᠠᠢ ᠮᠠᠷᠬᠡᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠡᠯᠰᠠᠬᠦ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠠᠠ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠠ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠢ ᠵᠣᠬᠢᠰᠳᠠᠢ ᠪᠠᠷ ᠰᠤᠯᠠ ᠳᠠᠯᠪᠢᠵᠤ᠂  ᠬᠦᠮᠣᠠ ᠠᠮᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠭ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠯᠰᠠᠠ  ᠠᠪᠬᠤ ᠳᠤ ᠪᠠᠨ ᠤᠠᠴᠠ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠣᠠ  ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠯᠠᠠ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠠᠪᠴᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠠᠣᠠ ᠬᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ  ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ  ᠳᠠᠬᠦᠰᠬᠡᠬᠦ ᠳᠤᠨᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠴᠤ ᠳᠣᠰᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠬᠦᠭᠵᠢᠭᠰᠡᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠣᠠ ᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠤᠶᠤ ᠡᠩ ᠤᠨ ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ  ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠠᠩᠬᠢ ᠡᠷᠬᠢᠯᠠᠠ᠂ ᠴᠦᠬᠡᠠ ᠳᠣᠭᠠᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠬᠴᠢᠣᠠ ᠢ ᠡᠯᠰᠠᠠ ᠠᠪᠴᠤ  ᠳᠣᠮᠳᠠᠳᠤ ᠵᠠᠷᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠦᠷᠳᠠᠬᠡᠬᠦ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠢ ᠬᠠᠪᠰᠣᠷᠣᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠣᠷᠠᠭᠤᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃ ᠤᠯᠣᠰ ᠠᠴᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ  ᠪᠠᠭᠰᠢᠨᠠᠷ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠪᠠᠭᠰᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠠᠯ ᠳᠤ ᠨᠠᠶᠢᠴᠡᠭᠰᠠᠠ ᠡᠯ᠎ᠠ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠰᠣᠷᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠠᠬᠦᠰᠣᠭ᠍ᠰᠠᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠤᠷᠣᠠ ᠨᠣᠳᠤᠭ ᠲᠤ ᠤᠴᠢᠵᠤ ᠰᠣᠷᠭᠠᠠ ᠬᠦᠮᠦᠵᠢᠯ ᠵᠢᠭᠠᠠ  ᠰᠣᠷᠭᠠᠬᠤ ᠠᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠶᠢ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠠ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠣᠠ ᠵᠣᠷᠢᠬᠵᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠳᠠᠳᠠᠠ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠩᠭᠤᠢ  ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠯ ᠦᠵᠠᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠬᠤᠶᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠱᠠᠳᠣᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠶᠢᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ  ᠎ ᠨᠦᠭᠦᠳ ᠎ ᠤᠨ ᠺᠠᠳ᠋ᠷ ᠪᠠ ᠤᠯᠠᠠ ᠳᠦᠮᠠᠠ ᠳᠤ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠣᠵᠢᠯ ᠬᠢᠬᠦ  ᠎ ᠪᠠᠨ ᠴᠢᠩᠭᠠᠣᠠᠬᠠᠵᠤ᠂ ᠦᠠᠳᠣᠰᠣᠳᠠᠠ ᠤ ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠣᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠴᠠᠭᠠᠵᠠ ᠶᠢ  ᠰᠠᠬᠢᠵᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠷᠬᠦᠯᠵᠢ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃         ᠳᠣᠯᠣᠳᠣᠭᠠᠷ ᠪᠦᠯᠣᠭ᠌    ᠳᠠᠭᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠬᠰᠠᠠ ᠳᠦᠷᠢᠮ         ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠣᠭᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ   ᠳᠦᠷᠤ ᠶᠢᠨ ᠶᠠᠪᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠳᠠᠯ  ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠠᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠮᠦᠴᠢᠷ ᠨᠢ ᠡᠷᠬᠡ ᠳᠣᠰᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠠᠠ ᠳᠣᠳᠣᠷ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ  ᠎ ᠶᠢᠨ ᠳᠣᠰᠠᠳᠠ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠵᠠᠬᠢᠷᠭᠠᠠ ᠤ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠳᠦᠷᠢᠮ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠯ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ  ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠰ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠳᠠᠢ᠃     ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠤᠷᠤᠨ ᠪᠤᠯᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠵᠧᠤ᠂ ᠦᠪᠠᠷᠳᠠᠬᠡᠠ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ  ᠰᠢᠶᠠᠠ ᠎ ᠲᠠᠢ ᠮᠣᠵᠢ᠂ ᠰᠢᠭᠤᠣᠠ ᠬᠠᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠬᠢᠬᠡᠣᠠ  ᠳᠠᠬᠦᠠ ᠤ ᠪᠠᠶᠢᠩᠭᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠢᠶ᠎ᠡ ᠳᠣᠰ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠢᠶᠠᠨ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠪᠠᠶᠢᠳᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠶᠠᠯᠳᠣᠭᠤᠯᠣᠠ ᠳᠣᠰ  ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠳᠠᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠳᠣᠬᠳᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ᠃        ᠳᠠᠯᠠᠠ ᠳᠦᠷᠪᠠᠳᠣᠬᠡᠷ ᠵᠦᠢᠯ    ᠳᠣᠰ ᠬᠠᠣᠯᠢ ᠶᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠤᠯᠣᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠠᠣᠠ ᠤᠨ ᠳᠦᠯᠣᠬᠡᠯᠡᠭᠴᠢᠣᠠ  ᠎ ᠤᠨ ᠶᠠᠬᠡ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠪᠠᠳᠣᠯᠠᠭᠠᠣᠠ 1984 ᠤᠠ ᠤ 10 ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 1᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ ᠡᠬᠢᠯᠠᠠ  ᠬᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠣᠨ᠎ᠠ᠃      
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠬᠦᠬᠡᠬᠤᠳᠠ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05002984号-1