ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠩ - ᠱᠧᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠢᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠵᠦᠸᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/9/16
  ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠄     ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠬᠠᠳᠠ ᠠᠴᠠ ᠵᠢᠩ ᠱᠧᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠤᠷᠳᠤᠴᠢᠳᠤ ᠵᠠᠮ ᠤᠨ ᠫᠢᠩᠵᠦᠸᠠᠩ ᠦᠷᠲᠡᠭᠡ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠤᠳᠠ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠶᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠬᠤ ᠭᠤᠣᠯ ᠳᠡᠳ᠋ ᠱᠤᠭᠤᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠲᠠᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ                                   ᠯᠢᠤ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠯᠸᠢ                                          2017-08-09 20:02:22     ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠵᠦᠪᠯᠡᠯᠭᠡ ᠎ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠭᠤᠯᠲᠠ᠄     ᠲᠠ ᠰᠠᠶᠢᠨ ᠤᠤ︕    ᠃    ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠤᠤ ᠱᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠰᠢᠷᠤᠢ ᠨᠥᠭᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠲᠥᠪ ᠠᠴᠠ ᠯᠠᠪᠯᠠᠭᠠᠷᠠᠢ  ᠃  ᠤᠲᠠᠰᠤ᠄ 3518599                                          2017-08-21 09:34:25  
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠎ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05002984号-1