ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ 2017 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠠᠶᠤᠯ ᠎ ᠲᠠᠢ  ᠭᠡᠷ  ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ  ᠤᠨ  ᠡᠵᠡᠨ  ᠎ ᠤ  ᠨᠡᠷᠡᠰ  ᠢ  ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠎ ᠨᠢ
ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠠᠭ᠄
2017/9/18
   ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ 2017 ᠣᠨ ᠳᠤ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ  ᠠᠶᠤᠯ  ᠎ ᠲᠠᠢ  ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠰ ᠢ ᠳᠣᠣᠷ᠎ᠠ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠶ᠎ᠡ᠄    ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠪᠠᠯᠭᠠᠰᠤ᠄    ᠴᠢᠩ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ᠄ ᠱᠧᠩ ᠴᠢᠩ ᠹᠧᠩ᠂ ᠴᠢᠤᠢ ᠱᠸᠦ ᠹᠠᠨ    ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠣᠯ ᠬᠤᠶᠢᠲᠤ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ᠄ ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠸᠧ ᠹᠠᠨ    ᠰᠧ ᠵᠢᠶᠠ ᠲᠤᠰᠬᠤᠨ᠄ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠭᠥᠢ ᠬᠤᠸᠠ    ᠰᠢᠨ ᠠᠠ ᠲᠦᠨ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ᠄ ᠯᠢ ᠸᠧᠨ ᠰᠢᠶᠠᠩ  ᠂ ᠫᠸᠢ ᠭᠤᠸᠠᠩ ᠮᠢᠩ᠂ ᠫᠸᠢ ᠰᠢᠤᠸᠠᠢ ᠯᠢ᠂ ᠦ᠋ ᠮᠢᠩ ᠮᠢᠩ    ᠮᠤᠬᠤᠷ ᠭᠤᠤᠯ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ᠄ ᠢᠤᠢ ᠵᠦᠸᠧ   ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠬᠦ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠨᠢ 2017 ᠣᠨ ᠤ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ12᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠠᠴᠠ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ᠎ᠠ᠃ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠣᠯ 3555144 ᠨᠣᠮᠧᠷ ᠢᠶᠠᠷ ᠤᠲᠠᠰᠤᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠃ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠮᠦᠨ᠄ ᠳ᠋ᠦ᠋ ᠱᠧᠩ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ              ᠶᠤᠸᠠᠨ  ᠪᠣᠣ  ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ  ᠤᠨ  ᠬᠥᠳᠡᠭᠡ  ᠲᠣᠰᠬᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠷᠠᠬᠤ              ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠷ ᠪᠠᠶᠢᠰᠢᠩ ᠢ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠬᠦ ᠤᠳᠤᠷᠢᠳᠬᠤ ᠳᠤᠭᠤᠶᠢᠯᠠᠩ                                       2017ᠣᠨ ᠤ 9 ᠳ᠋ᠦ᠋ᠭᠡᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ12᠎ ᠤ ᠡᠳᠦᠷ
 
ᠢᠷᠡᠯᠲᠡ᠄ ᠶᠣᠸᠠᠨ ᠪᠣᠣ ᠱᠠᠨ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠭ ᠎ ᠤᠨ ᠵᠠᠰᠠᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠳᠤᠨ
 
 
ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠣᠨᠢᠨ
 
2014-2015 © ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠦᠩᠭᠡᠭᠠᠯ ᠰᠣᠹᠲ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠢᠵᠠᠭᠠᠷᠲᠦ ᠺᠣᠮᠫᠠᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠵᠦᠢᠯ ᠬᠠᠤᠯᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ᠂ ᠵᠦᠪᠰᠢᠶᠡᠷᠡᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠬᠠᠭᠤᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠡᠷᠡᠰ ᠬᠤᠷᠢᠭᠯᠠᠨ᠎ᠠ 蒙ICP备05002984号-1